شرکت پردیس مدبران جم، با بکارگیری افراد مجرب و همچنین وجود سوابق ارزشمند در حوزه معادن و صنایع معدنی و همچنین صنایع پتروشیمی، انجام خدمات مشاوره‌ای و مدیریتی شامل موارد اصلی آمده به شرح زیر را به عنوان یکی از اصلی ترین واحدهای کسب و کار خود قرارداده است:

  • خدمات مدیریت طرح و پروژه
  • مهندسی ارزش
  • مشاوره، طراحی و استقرار دفتر مدیریت پروژه و طرح (PMO)
  • مدیریت قراردادهای پروژه و خرید
  • بازرسی و کنترل کیفیت
  • انجام مطالعات فنی – اقتصادی طرح های معدنی و صنایع معدنی
  • طراحی و اجرای خدمات مهندسی زیست محیطی و مهندسی ایمنی
  • مشاوره، طراحی و استقرار سیستم‌های نوین اطلاعات مدیریت پروژه (PMIS) مبتنی بر نرم افزارهای روز و مطرح در دنیا
  • مشاوره، طراحی و استقرار سیستم های یکپارچه مدیریت (IMS) مبتنی بر استانداردهای رایج دنیا
  • مشاور و استقرار تعالی و نبوغ طرح و پروژه
فهرست